معرفی

مشخصات فردی

علی اکبر خمیجانی فراهانی

نام - نام خانوادگی : علی اکبر   خمیجانی فراهانی

پست الکترونیکی : a_khamijanifarahani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبانشناسی-نحو
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : لیدز انگلستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبانشناسی-نحو
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : لیدز انگستان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : ۲۷

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : ۱/۷/۱۳۷۴

علی اکبر خمیجانی فراهانی
علی اکبر خمیجانی فراهانی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    دانشیار
^